Alverna

rood voor groen

Het Alverna-terrein wordt getransformeerd van militair terrein tot natuurgebied.  Het gebied wordt gekenmerkt door loodsen die in boskamers staan. De loodsen worden geloopt en gedeeltelijk vervangen door woningbouw. De opbrengst hiervan dekt de kosten van de transformatie: rood voor groen. Er zijn drie bebouwingsmodellen onderzocht: een model met 3 schuren, een model met 12 losstaande huizen en een model met 5 compacte appartementengebouwen.

Project info

Alverna
Alverna, Wijchen
in opdracht van Dienst Landelijk Gebied
stedenbouwkundig plan
2007

Het Alverna-terrein is getransformeerd van MOB-complex naar natuurgebied. De Dienst Landelijk Gebied droeg zorg voor het ontwerp en de inrichting van het terrein. Na de sloop laten de bestaande loodsen een ruimtelijke structuur van boskamers achter.
In het ontwerpend onderzoek is gezocht naar eenheid en wisselwerking tussen de bebouwing en het bos. De woningen krijgen geen tuin, maar staan direct in het bos. Het ‘territorium’ van de woningen bepaalt de ruimtelijke verankering en de ruimteclaim: de (niet-zichtbare) overgangszone tussen bebouwing en boslandschap. De bebouwing verschijnt tussen de coulissen van de bosvolumes.
Er zijn drie varianten onderzocht: de schuren, de appartementen en de huizen:
– De drie schuren zijn gepositioneerd op de natuurlijke plaats van de bestaande loodsen in de boskamers. De kwaliteit ligt in de ruimtelijke samenhang tussen de schaal van de bebouwing en de schaal van de boskamers en daarmee het bos als geheel. Deze variant speelt in op de continuïteit van de natuur- en cultuurhistorie van het Alverna-terrein.
– De twaalf huizen zijn losjes verspreid over twee boskamers. De kwaliteit ligt in het bescheiden karakter van de huizen, waardoor ze niks vragen, maar ook niks toevoegen.
– De vijf blokjes van de appartmenten zijn zorgvuldig gepositioneerd in drie boskamers. De kwaliteit ligt in het zorgvuldig samenspel tussen bebouwing en boskamers en in de uitstraling als landhuis.
De varianten worden gebruikt bij het opstellen van de kwaliteitseisen voor de verdere inrichting.

Meer